Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPRAYTAN AMSTERDAM

Bij het maken van een afspraak met Spraytan Amsterdam gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

 • 1. Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Spraytan Amsterdam en cliënt waarop Spraytan Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. Identiteit van de ondernemer
  SprayTan Amsterdam
  Grote Wittenburgerstraat 31B
  1018 KV Amsterdam
  06-54347486
  E-mailadres: info@spraytan-amsterdam.nl
  KvK-nummer: 51670739

 

 • 3. Inspanningen Spraytan Amsterdam.

Spraytan Amsterdam zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Spraytan Amsterdam bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren. Spraytan Amsterdam zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 • 4. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 uur voorafgaande aan de afspraak aan Spraytan Amsterdam melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Spraytan Amsterdam het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Spraytan Amsterdam moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 • 5. Betaling.

Spraytan Amsterdam vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website (www.spraytan-amsterdam.nl). De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Spraytan Amsterdam vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Indien gewenst kan de client het geheel bedrag direct na de behandeling online over te maken inclusief het toesturen van een screenshot van de betaling naar het telefoon nummer van Spraytan Amsterdam 06-54347486. Bij wanbetaling wordt op de kosten van de cliënt een incasso ingeschakeld.

 • 6. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Spraytan Amsterdam vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Spraytan Amsterdam  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Spraytan Amsterdam neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een cliënt systeem. Spraytan Amsterdam behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Spraytan Amsterdam zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 • 7. Geheimhouding.

Spraytan Amsterdam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Spraytan Amsterdam verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • 8. Aansprakelijkheid.

Spraytan Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Spraytan Amsterdam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De behandeling zijn geheel op eigen risico van de cliënt.

 • 9. Garantie

Spraytan Amsterdam geeft de cliënt 5 dagen garantie op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de produkten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Spraytan Amsterdam geadviseerde heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen van voor- en nabehandeling niet heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 • 10. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk (binnen 2 dagen) schriftelijk gemeld worden aan Spraytan Amsterdam. Spraytan Amsterdam moet de klager binnen 2 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Spraytan Amsterdam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Spraytan Amsterdam en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 • 11. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Spraytan Amsterdam het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is onverlet het staken van de behandeling gehouden de behandeling te betalen.

 • 12. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Spraytan Amsterdam en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 • 13. Overig

De cliënt is op de hoogte dat de spray tan ca. 4-7 dagen blijft, afhankelijk van uw huidtype alsmede de verzorging van de huid.

Alvorens de behandeling aanvangt dient de huid 24 uur van te voren goed gescrubd te worden.

De cliënt is op de hoogte dat de huid gehydrateerd dient te blijven na de spray tan behandeling, dat lange baden of douches en/of hete baden en/of dat zoutwater de spray tan verkort.

De cliënt is op de hoogte dat na een spray tan behandeling de volgende zaken moeten worden vermeden: strakke kleding, transpireren, zitten op lederen en of lichte stof van stoel/bank en niet douchen gedurende minstens 2-8 uur, afhankelijk van gewenste resultaat en soort vloeistof dat gebruikt wordt.

Spray tanning wordt niet toegepast bij mensen met een allergie voor DHA, psoriasis, eczeem, snij of schaafwondjes, eerste 3 maanden tijdens de zwangerschap en bij zwaar astma.

De cliënt is op de hoogte dat spray tan niet beschermt tegen de UV straling. De cliënt dient zich te beschermen tegen de UV straling. Vermijd altijd overmatige blootstelling aan UV straling.

Alleen vrouwelijke cliënten kunnen, indien gewenst, naakt hun spray tan ondergaan. Mannelijke cliënten houden hun ondergoed aan of maken gebruik van een wegwerpstring (eventueel te koop bij Spraytan Amsterdam)

Het maken van foto’s en opnemen van videos tijdens de spray tan behandeling is niet toegestaan.

Comments are closed.